Zapisy pod adresem:

 

 1. pl
 2. en
 3. de
 1. pl
 2. en
 3. de
 1. pl
 2. en
 3. de

Bieg Katarzyny

Regulamin do pobrania

 

II BIEG KATARZYNY - EDYCJA 2019
Biegajmy razem!

11 maja 2019 r.

 

REGULAMIN 

 

I CEL ZAWODÓW:

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promowanie aktywności fizycznej i integracji społecznej z kulturą.
 3. Rozpowszechnianie idei zdrowej rywalizacji oraz zdrowego trybu życia.
 4. Promocja miejscowości Pszczew.

 

II ORGANIZATOR:

Organizatorem II Biegu KATARZYNY jest Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie, ul. Poznańska 27, 66-330 Pszczew, NIP 595-10-01-415.

 

Współorganizatorami wydarzenia są:

Gmina Pszczew

Szkoła Podstawowa w Pszczewie

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie

Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie

 

Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie - 095 749 23 22 (numer nie działa w dniu biegu), mailowo: gok@gokpszczew.pl lub korespondencyjnie - adres j.w.

 

III TERMIN I MIEJSCE:

 

1. Bieg odbędzie się w dniu 11 maja 2019 roku.

2. Start: rynek w Pszczewie - godz. 11.05.

3. Trasa: dwie pętle po 2,8 km – start Rynek – ul. Poznańska, Zamkowa, Kasztanowa, Świechocińska, Katarzyny, wzdłuż linii brzegowej Jeziora Kochle do wysokości plebanii, ul. Sikorskiego, Rynek.

4. Meta: rynek w Pszczewie.

5. Długość trasy: 5,6 km

6. Klasyfikacja generalna oraz klasyfikacje w kategoriach odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto). Elektronicznym pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych. Zawody obsługuje firma PULSAR. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

7. Obowiązuje limit czasowy 50 minut.

 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do przedłożenia w biurze zawodów pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

 

V ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej http://pulsarsport.pl  do dnia 30 kwietnia 2019 r. włącznie.

Po tym terminie zgłoszenia do biegu będą niemożliwe.

Zapisy odbywać się będą jedynie drogą elektroniczną we wskazanym terminie. UWAGA! Nie będzie możliwości zapisów na bieg w dniu zawodów!

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

3. Organizator ustala następujące terminy zgłoszeń oraz opłaty:

 •  zgłoszenia od 1 lutego do 30 kwietnia – opłata 50 zł.
 • po 30 kwietnia zgłoszenia nie będą przyjmowane - formularz elektroniczny zostanie wyłączony.

Opłaty startowej należy dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu www.dotpay.pl

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu oraz przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się uczestnika na liście startowej, dostępnej na stronie internetowej zapisów i nadanie mu numeru startowego oraz pojawienie się przy nazwisku adnotacji potwierdzającej wniesienie opłaty. O potwierdzeniu wpłaty uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną z serwisu dotpay.pl.

6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową, powinny skontaktować się w tej sprawie telefonicznie lub elektronicznie z Organizatorem.

7. W ramach opłaty startowej uczestnik nabywa pakiet startowy, który odbiera w Biurze Zawodów wraz z numerem startowym. Organizator nie przesyła nieodebranych pakietów.

8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego/przelewu bankowego - wpisowego z winy poczty/ banku.

10. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych wraz z chipem i pakietu (numer startowy z chipem, bon żywieniowy, koszulka) będą odbywały się w Biurze Zawodów – Szkoła Podstawowa im.  Mikołaja Kopernika, ul. Sikorskiego 23:

 • 10 maja 2019 r. w godz. 18.00 - 19.00 (piątek),
 • 11 maja 2019 r. w godz. 8.00 - 10.00 (sobota).

11. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

12. Osoba odbierająca numer startowy w imieniu innej osoby musi posiadać podpisane przez tą osobę upoważnienie z jego danymi osobistymi, numerem PESEL oraz numerem dowodu osobistego oraz oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.

13. Organizator może ograniczyć ilość startujących zawodników po zamieszczeniu wcześniejszej informacji na stronie internetowej organizatora.

 

VI KLASYFIKACJE:

Generalna: kobiet i mężczyzn.

 

VII NAGRODY:

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą II Bieg Katarzyny otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Przewidziano nagrody w formie pucharów:

* OPEN mężczyzn od I – III miejsca

* OPEN kobiet od I – III miejsca.

 

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych;
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje;
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie www.pszczewska20.pl w zakładce „polityka prywatności”.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, posiłek, napoje (półmetek i meta).

2. Bieg odbywa się przy ruchu zamkniętym. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

3. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

8. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu;

9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

- numery startowe z chipem przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.

10. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) lub służb zabezpieczających bieg (policja, straż pożarna, obsługa medyczna).

11. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.

12. Protesty należy składać mailowo na adres Organizatora: gok@gokpszczew.pl w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

13. Szatnie oraz prysznice będą znajdowały się w budynku biura zawodów (Szkoła Podstawowa).

14. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów biegu. Odwołania i protesty rozstrzyga Organizator.

 

II edycja

Trasa biegu:

 

Designed by divineme.kb 

Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie

ul. Poznańska 27

66-330 Pszczew

tel. 95 749 23 22

e-mail: pszczewska20@gokpszczew.pl